سیستم های اندازه گیری ضخامت

سیستم های اندازه گیری ضخامت

1

شرکت الکترونیک سیستم تولید کننده انواع سیستمهای اندازه گیری با تایپ های مختلف سنسورها از جمله :
سنسورهای  IR , Beta , X-rayas , laser , Air pressure