تماس با ما

تماس با ما

آدرس: ایران اشتریک (مشاور شرکت Mayer & Co در ایران) تهران – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان نهم – شماره ۶ – واحد ۶ و ۴

تلفن: Tel: +98 21- 88553278 - 88550468 , Fax: +98 21- 88712661 , Mob(IR): +98-9122263531 , Mob(DE): +4915158720059

پست الکترونیک: info@iranstrick.com , yadollahvand@iranstrick.com

اندکی صبر...
بروز خطا انجام شد